8.03.2016

మనసు తన ఉనికి కోల్పోతోంది...
వెకిలి హాస్యాలు, వ్యంగ్యపుమాటలు, చులకన చూపులు, అహంకారపు ఆలోచనలు, శత్రుత్వపుద్వేషాలు , తామే గొప్పఅన్న ఇగోలు, ఇజాల మధ్య ప్రేమ మాటలు, స్నేహపుమధురిమలు, మనసుమైమరుపులు, మధురమయిన క్షణాలు, ఓర చూపులు, చిలిపిహాస్యాలు, హృదయం చెమ్మగిలడంలాంటివి మరగునపడి, మౌనం వహించాయి తమ ఉనికిని వెతుక్కుంటూ

No comments:

Post a Comment

Loading...