5.03.2011

ఉగాది, శ్రీరామ నవమి వనితా మాలిక చూశారా?

కొత్త కొత్త ఊసులతో  ఉగాది వనితా మాలిక ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్ టేబుల్ దూరంలో .. తలుపు తెరిచి కప్యూటర్ తల వాకిటనే పగలూ రేయి నిలుచున్నా.. పిలిచి పిలిచి బదులే రాక అలసి సొలసి ఎదురు చూస్తున్నా అంటోంది మాలిక. రండి మరి ...

No comments:

Post a Comment

Loading...