3.29.2011

చిత్ర మాలికలో ఈ పాట చూశారా/విన్నారా?

అనురాగాలు, అభిమానాలు, కోపాలు, తాపాలు.. మనిషికి సహజం. లోపాలు ఎంచనిదే సుఖసంసారం.  తడబడితే పొరబడితే తప్పుదిద్దుకో అన్నట్లుగా.. మన చిన్న  సంసారంలో ఇలాంటి సరాగాలు, భర్త కోరికలు,, బార్య చెణుకులు.. కోపాలు .. బుజ్జగింపులు మేళవించిన ఈ పాట అన్ని తరాల ఆ పాత మధురం.. ఒకసారి అటు వెళ్ళి పాట వినేసి రండి.. అవునంటారా? కాదంటారా? ఏమంటారు మీరేమంటారో చెప్పండి.. ;-)

No comments:

Post a Comment

Loading...