9.19.2015

శ్రీకారం చుట్టుకుంది ప్రపంచ కవిత్వోత్సవం

శ్రీకారం చుట్టుకుంది ప్రపంచ కవిత్వోత్సవం….  లోగో ఆవిష్కరణతో..ఇక ఆకారం దాల్చనుంది… కవి సమ్మేళనం … డిజి లైవ్ లో..

వివరాలు ఇదిగో ఇక్కడే

No comments:

Post a Comment

Loading...