10.30.2010

వ్యాఖ్యోపాఖ్యానం:1

"గుండె గొంతుకలోన కొట్టాడుతోంది, అని రాసారు మీరు ఎంకా? నాయుడు బావా?-రామకృష్ణ భైసాని గారి వ్యాఖ్య"

ఇది ఒక అనుభూతి ! రామకృష్ణ బైసానిగారు! ఈ అనుభూతి చెందడానికి మనము ఎంకో?, నాయుడుబావ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనుకొంట ఇంకోసారి ఆలోచించడి. వివరణ కూడా ఇస్తాను.
ఇదివరకు కూడా ఎవరో నేనిలా "గుండే గొంతుకలోనా ... అంటే, కాసిని మంచి నీళ్ళు తాగండి తగ్గిపోతుంది అన్నారు. ఇది కూడా అలాగే వుంది.
"మన జ్ఞానాన్ని ఇతరులకి పంచగలం కాని, మన అనుభవాల్ని మన అనుభూతుల్ని ఇతరులకి పంచలేము"- చలం .
మనకు తెలిసిన విషయాన్ని ఇతరులకి చెప్పగలము కాని, మన అనుభూతుల్ని పంచలేము.
ఉదా:
"ఎదలొకటయితే ఎక్కడ వున్నా దూరం కాదంటాను,
ఇది తీపని, అది చేదని రుచల వాదం ఎందుకో?
మెచ్చిన హృదయం ఇచ్చిన మిరియం కారం కాదంటాను."
అసలు మిరియం ఘాటుతో కూడిన కారమే. కారం కాదనడమేమిటి? అని మిగతా వాళ్ళు అనుకొంటారు. కారం కాకపోతే మరి ఇంకో రుచి ఏంటి అని అడిగితే? చెప్పలేము. పదాలు దొరకవు, మనసులో నానుతు వుంటుంది ఏదో పదం కాని పెదవి దాటి రాదు, అదిగో అలాంటప్పుడు అనిపించేదే ఈ గుండె గొంతుకలోన ....... గొంతు దాటి అది రానంటోంది. ఆ అనుభూతి పంచలేక , పంచాలని చేసె ప్రయత్నం అది. దీనికి అలా సతమతమవుతున్న ఎవరైనా అర్హులే, ఒక్క యెంకి, నాయుడుబావలే కాదు. అలా నా బ్లాగ్ తన మనసులో మాటలు చెప్పాలనుకొని చెప్పలేక పోయినప్పుడు పదాలు దొరకనప్పుడు, మీముందు "గుండే గొంతుకలోనా...అని బేలగా అసలు విషయం చెప్పడం జరుగుతోంది. నేనో, యెంకో, నాయుడుబావో కాదు అక్కడ మీకు కనిపించాల్సింది . అది నా బ్లాగ్ మనోవేదన ఏమి చెప్పలేకపొయానేమో అన్న భావన కి ప్రతి రూపమే ఈ గుండె గొంతుకలోన కొట్టాడుతోంది, గొంతు దాటి అది రానంటోంది..
:

2 comments:

  1. మీరు చాలా చక్కగా express చేస్తారండీ!!

    ReplyDelete

Loading...