8.05.2016

గోరంతదీపం కొండంత వెలుగు

ఈరోజు జాతీయ శరీర అవయవదాతల దినోత్సవంట గోరంతదీపం కొండంత వెలుగు.. చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు అని నా తదనంతరంకూడా నేను ఉండాలని ఇలా.. 2014 నవంబర్ నెలలో ..
ఉన్నంతవరకు నావే..కాని నిజానికి ఈ అవయవాలు తరువాత ఎవరివో.. కాపాడుకుంటూ వస్తున్నా.. నావన్న స్వార్థంతో... వేరొకరికి ఇవ్వాలన్న ధ్యేయంతో.
No comments:

Post a Comment

Loading...