10.08.2009

జీవనితో పాటు.. నేను(మీరు, మనం) సైతం..... -update

జీవని గారు కలెక్ట్ అయిన డబ్బులతో.. రైస్ బ్యాగ్స్, బ్లాంకెట్స్, టవల్స్ కొందామని ఆలోచనలో ఉన్నాము. శనివారం పనిలో ఉంటాను. మనము ముందు అనుకొన్న ప్రకారం.... మీరు ఆదివారం కల్లా నాకు హైదరబాదులోని పాయింటు చెబితేఅక్కడికి చేరవేస్తాను ఇది నా ఆలోచన. నాకు ఆదివారమే కుదురుతుంది .
****

No comments:

Post a Comment

Loading...