9.17.2010

దీని భావమేమి తిరుమలేశా!!

ఏమి రాయాలో తోచక  .. అలా పాత పోస్ట్‌లు చదువుతూ ఉంటే సరదాగా అనిపించిన పాత పోస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా మీకోసం.
*****

"స్వామీ మీరా... నేనేంటి ఇక్కడ... అసలెక్కడ వున్నాను.... "
ష్॥ష్..కంగారుపడకు... నువ్వు నా దగ్గర.. తిరుపతిలో వున్నావు.... గట్టిగా మాట్లాడితే .. మా పద్దు లేస్తుంది....

నేనా తిరుపతిలోనా..... పద్దునా ... ఆవిడెవరు....నా తికమకలకి చిద్విలాశంగా నవ్వుతూ...

పద్దు॥ ఏవరో తెలియదా.. పద్మావతి .. నా అర్ధాంగి... కొంచం నేను కూడా మీ మానవులని చూసి అలా పిలవడం నేర్చుకొన్నాలే....

ఒహ్!! అబ్బో!!... మంచి పరిపక్వత.... చాల బాగుంది... ఇంతకి నన్నెందుకు ఇక్కడికి రప్పించినట్లో కొంచం సెలవీయండి ... పాపం నా పిల్లలు... నా భర్త ఎలా వున్నారో??
ఓహ్! అదా॥ చింతపడకు .. నువ్వు మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు నిద్రావస్థలో వున్నావు... కలలో నిన్నిక్కడికి తీసుకొచ్చాను...

కలా!! సరె సరె చెప్పండి స్వామీ!! మళ్ళీ తెల్లారిపోతుంది..
ఏమి లేదు.... నాకో చిన్న సహాయం చెయ్యాలి... చెయ్యగలవా??
ఏమిటి స్వామి॥ అది॥ కుబేరుని అప్పు లెక్కలు చెప్పలా?? తిరుపతి హుండీలో వున్న ఆస్తుల లెక్కలు చెప్పాలా??

అవేమి వొద్దు... మొన్నామధ్య॥ ఎవరో అజ్ఞాత భక్తుడొకడు... ఇదిగో ఈ పరికరము నా హుండీలో వేసాడు ... సరే... చిన్నగా అందంగా వుంది అని తీసుకొన్నాను। । దీనిని ఎలా వాడాలో కొంచం చెప్పమ్మా....

బాగుంది స్వామి మీ ఉబలాటం॥ అయినా తాతకి దగ్గులు నేర్పడమా... అన్ని తెలిసిన మీకు నేను నేర్పడమా .. సరె మీరడిగిన తరువాత కాదు అనడమా....ఇవ్వండి ఇటు చెప్తాను....దీనిని సెల్ అంటారు

ఇదేమిటి స్వామి.. ఇందులో ఇన్ని సందేశాలు (sms)వున్నాయి ఏ ఒక్కటి చదివినట్లుగా లేదు మీరు..

అయ్యో!! అదే వస్తే నిన్నెందుకు రప్పించుకొంటానమ్మ నేను.... ఏమిటవి కొంచం చూసి చెప్పు పనిలో పనిగ నాకు నేర్పు ఎలా చూడాలో..... మానవుడు చాల మెధావి అయిపొతున్నాడు రాను రాను... ఇలాంటి పరికరముల పరిచయములతో... ఏ భక్తుడు ఏమని విన్నవించుకొంటున్నాడో పాపం చూడమ్మా కొంచం....

అవును స్వామి ఇది విన్నపమే.... ఆంగ్లములో మరియు హింది బాష లో కొన్ని వున్నాయి । అన్ని సందేశాలకి అర్దం ఒక్కటే చెప్తాను వినండి॥

" ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమః"ఈ మంత్రం ఇంకో 15 మందికి పంపండి... మీరు అనుకొన్నవి నెరవేరిపొతాయి... ఈరొజే మొదలుపెట్టండి .... 15 రోజుల తరువాత మీకు అధృష్టం కలిసివొస్తుంది... ఇది నమ్మండి నిజం.... "

ఇది స్వామి మరి పంపించండి ॥ 15 మందికి పంపుతారో..లేక ద్వాపరయుగంలో వున్న మీ 16000 మంది గోపికల కి పంపుతారో మరి..

నాకెక్కడ కుదురుతుందమ్మా!! హుండిలో కానుకలు వేసె భక్తుల కోరికలే తీర్చనా?? లేక కుబేరుని అప్పే తీర్చనా?? లేక ఇలా కొత్త కొత్తగా వేలం వెర్రి గా సందేశాలు పంపే భక్తుల కోరికలే తీర్చనా?? ఎంత పని పెడ్తున్నాడు ఈ మానవుడు.... ఇంతవరకు నాకు తెలియదు ఈ విధానం ఒకటి వుందని॥ మా సొదర దేవుళ్ళందరు ..ఒక సమావెశం ఏర్పరుచుకొవాలి..దేనికి ఏదొ ఒక ఆచరణ యొగ్యమైన పధకాన్ని ఏర్పరుచుకొవాలి... అవును..కుబేరుడి అప్పంటే గుర్తుకొంచ్చింది.. పద్దూ!!..పద్దూ!!....

ఎందుకు స్వామీ ఆవిడని లేపుతున్నారు నాకు చెప్పండి నేను చేస్తాను ఆ పనెంటో..
అహా! ఏమి లేదు.. ఈ సెల్ తో పాటే ఇంకేదొ డబ్బా వుంది లోపల అందుల కుబేరుని అప్పు.. హుండీలొ ఆస్తుల లెక్కలు వుంటాయట కదా కొంచం అవి కూడా...

తప్పుతుందా స్వామి॥ ఎక్కడుంది చెప్పండి..

ఒహొ!!! ఇదా స్వామీ॥ దీనిని మేము కంప్యూటర్ అంటాము.. ఇది లాప్ టాప్ అన్నమాట....

అవును... ఇందులో కూడా ఎక్కడి ఎక్కడి నుండో సందెశాలు లేఖలు పంపవచ్చట కద॥ కొంచం నేర్పమ్మా... భక్తుడెవరో నా ఈ-మైల్ చిరునామ కూడా ఇచ్చాడు ... నేను కొంచం మా అలివేలు మంగమ్మకి లేఖలు పంపుకొవాలి...

అయ్యో అదేమిటి స్వామీ ...

"నడిరేయి ఏ ఘాములో స్వామి నిను చేర దిగివొత్తునో ॥ తిరుమల శిఖరాలు దిగివొత్తునో"

అంటూ॥ మా మానవులు.. తమ కొరికలని అలివేలు మంగమ్మకి సిఫార్స్ చేస్తారని విన్నాను...

హు! అది ఒకప్పుడమ్మా॥ అప్పుడు ఆ భక్తుల కొరికలవల్ల నేను వెళ్ళగానే తన నృత్యగానలతో నన్ను అలరించేది ప్చ్!! కాని ఇప్పుడో మానవుడిద్వారా రుపొందిపబడిన మరియు నిర్మించబడిన ఆ దూరదర్శన్ నాటకములను చూచుచూ తరువాత భాగం ఎప్పుడూ వొచ్చునా తరువాత భాగంలో ఏమి అగునో అని ఇప్పటినుండీ వగచుచూ కాలం తెలియకుండా గడుపుచున్నది॥ఇక నేను ఏకాంత( ఏ కాంత) సేవ చేసుకొనే సమయము లేదుకద..కనీసం లేఖలన్న పంపుదామన్న యోచన..

ప్చ్! ఎన్ని కష్టాలు స్వామీ మీకు॥ ఈ లాప్ టాప్ లో కూడా 16000 లేఖలు వొచ్చాయి స్వామీ॥ అన్నీ దాదాపుగా... పైన చెప్పిన "శ్రీ వెంకటేశాయ నమః లాంటివే...

కౌశల్యా.. సుప్రజా రామ సూర్యా... సంధ్యా ప్రవర్థతె
స్వామీ॥ స్వామీ తెల్లారినట్లుంది ॥ అప్పుడే మీ సుప్రభాతం వొచ్చుచున్నది.. నేను వెళ్తాను స్వామి ఇక.....

అవును అటు చూడు॥ సుప్రభాతం మీ ఇంటి నుండే వొస్తొంది॥ నా భక్తుడు నీ పతి దేవుడు.. నన్ను, నిన్ను నిద్ర లేపుచున్నాడు....

నా సెల్ లో కూడా ఏదొ సమాచరమున్నది......మీ పేరు కానవచ్చుచున్నది॥

మోసం .. మీరు కూడా అలా పైన ఉదహరించిన "శ్రీ వెంకటేశాయ నమః" అనా....?? దీని భావమేమి తిరుమలేశా!!

ఏమో మరి అలా పంపితే అలివేలుమంగ కరుణిస్తుందేమొ... కుబేరుని అప్పు తీరిపొతుందేమొ... చిన్ని ఆశ॥ అయినా ఏ మాటకామాట చెప్పాలి ... నీవు నేర్పిన (మీ మానవులు ) విద్యే కదా..

హతోస్మి॥

కధ మళ్ళీ మొదలయ్యింది.....

(దయచేసి నాకు తెలిసినవాళ్ళు ఇది చదువుంతుంటే ప్లీజ్ నాకు మటుకు అలాంటి sms పంపొద్దని మనవి.....నేనెవరికి పంపలేను)

2 comments:

  1. గోవిందాయనమ...


    పాపం ఆ దేవుడినీ కూడా వదలలేదా ఈ సెల్లు...

    చాలా బావుంది రమ గారు,,

    ReplyDelete

Loading...