4.03.2011

విజయ ఉగాది..

 నిండుగ వెలిగే తెలుగుజాతి .....
విజయోత్సవాల.... శ్రీ ఖర నామ సంవత్సర  ఉగాది శుభాకాంక్షలు
నిండుగ వెలిగే తెలుగుజాతి ..... 
వికృతి నామ సంవత్సర "యుగాదికి" ధన్యవాదాల వీడ్కోలు.
*******

No comments:

Post a Comment

Loading...