1.02.2010

02/01/2010

ఇంట్లో ఏదో నెట్ సమస్య వచ్చింది డైరీ కి ఆటంకం వస్తుందేమో అనుకున్నా ... రాసి పెట్టేసుకుంటే ఎప్పుడు నెట్ వస్తే అప్పుడు పబ్లిష్ చేయొచ్చని ఆలోచన వచ్చింది. అనుకున్నదే తడవు వర్డ్‌లో రాసేసుకుంటున్నాను చూద్దాము ఎప్పటికి పబ్లిష్ చేస్తానో?? :-)

శనివారం.. కొన్ని వ్యక్తిగత కారాణాల వల్ల ఆఫీసుకి లీవ్ పెట్టాను. పిల్లలికి సెలవులే .. ఇంట్లో ఉండడం వల్ల తెలిసిన విషయం బాబుకి స్నేహాలు ఎక్కువయ్యాయి. క్షణానికో ఫ్రండ్.. పిలవడం "అమ్మా ఇప్పుడే వస్తాను" అని బాబు వెళ్ళడం జరుగుతోంది. దీనికి నేను బాధ పడలేదు. కాని, ఇంటికొచ్చే ఫ్రండ్స్ కార్లో, బైక్‌లో వేసుకొచ్చేస్తుంటే వీడు రయ్యిన వెళ్ళిపోడం...వాడా లక్జరీ లైఫ్ కి అలవాటుపడితే .. అన్న భయం వేసింది. ఇప్పుడే కరెక్ట్ వయసు వాడిది. చదువునుండి పక్కదార్లు పట్టేస్తాడు అదే అన్నా వాడితో "రోజు ఇలాగె వెళ్తున్నావా?" అని.. "లేదమ్మా ఇప్పుడు హాలిడేస్ కదా.. " అని నాభయాన్ని పసిగట్టినట్లుగానే, "నువ్వేమి భయపడకమ్మా నేను స్కూల్ ఉన్నప్పుడు చదువుకోలేదా నేనేమి మారిపోను వాళ్ళంతా మంచి ఫ్రండ్స్. మంచే చెబుతున్నారు " అన్నాడు. ఏమో .. ఏమి మంచో.. నెమ్మదిగా చెప్పాను ఇది నాన్నా.. స్నేహితులని మంచి వాళ్ళని చూసుకోవాలి అని సలహా ఇచ్చాను .. ఏ నిముషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ.. ఇలాంటి సమయంలో దేవుడు గుర్తొస్తాడు అదేంటో.. ఎందుకో అప్రయత్నంగానే భగవంతుడి ఫొటోని చేతితో కళ్ళకద్దుకున్నా బ్రహ్మానందం తరహాలో... "పిల్లలు జాగ్రత్తగా కాపాడమని" అని. భయమా? భక్తా? బాధ్యతా? ఏమో... భయంతో కూడిన భాద్యతలోంచి వచ్చిన భక్తేమో... ఎమో ఎమవునో .... ;-)
*****

" వ్యక్తిగత గెలుపే ముఖ్యం,సమాజాం,ప్రపంచం,చివరికి కుటుంబం, అన్ని తర్వాతే. తనని తాను గెల్చిన వాడే ఇతరులకి ఏమయినా ఇవ్వగలడు" .... అవునంటారా?

*****


No comments:

Post a Comment

Loading...