7.19.2016

ఇలాంటి సాంకేతిక నిశ్శబ్ధాన్ని భరించడం చాలా కష్టం.


చేతులు చేస్తున్న పదాల అల్లికలను చూసి 
మాటలు మౌనం పాటిస్తున్నాయి చేష్టలుడిగి. ..No comments:

Post a Comment

Loading...