7.24.2016

మౌనం ఎంత గొప్పదో !

సంగీతానికి వయసు అడ్డురాదని నిరూపించిన శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణగారు ఎంత శ్రావ్యంగా ఉంది ఈ పాట.
చీకటి గుహ నీవు
చింతల చెలి నీవు
నాటకరంగానివే మనసా
తెగిన పతంగానివే
ఎందుకు వలచేవో
ఎందుకు వగిచేవో
ఎందుకు రగిలేవో
ఏమై మిగిలెవో
కోర్కెల సెల నీవు
కూరిమి వల నీవు
ఊహల ఉయ్యాలవే మనసా!
మాయల దెయ్యానివే
లేనిది కోరేవు
ఉన్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా!
తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగా కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరవుతావు.

No comments:

Post a Comment

Loading...