7.23.2016

ఎక్కడో ఎదో ఆత్మవిశ్వాసం కొరవడింది.

మనకన్నా ఎదుటివాడు అధముడు అనుకుంటేనే మనం ఎదగ గలమా? ముందుకు సాగుదామనే సంకల్పం కన్నా, వెనక్కి లాగే శక్తి అశక్తుల్ని చేసేస్తోంది.


No comments:

Post a Comment

Loading...