7.22.2016

అద్దములో నీ చెలువు తిలకింపకు ప్రేయసీ!


అద్దములో నీ చెలువు తిలకింపకు ప్రేయసీ
అలిగేవు నీ సాటి చెలిగా తలబోసి 
నా ఊర్వశి రావే రావేయని పిలువనా ||2||
ఆ సుందరి నెరనీకు నీ గోటికి సమమౌనా
రా చెలీ నిను మది దాచుకోని 
నీ కనుల నీలినీడ నా మనసూ నిదురపోనీ
No comments:

Post a Comment

Loading...