7.20.2016

ఎవరికెవరు ఈ లోకంలో ఎవరికీ ఎరుక .....

ఎదుటివారు మనల్ని తప్పించుకోడానికో, వదులుకోడానికో చెప్పే సాకులు  వినేకన్నా మనమే తప్పుకుంటే ...........


No comments:

Post a Comment

Loading...