7.23.2016

తలుపేసుకుంటే......ఒక భావన

నీనుంచి దూరంగా వెళ్ళగలను కాని , నీతలపులనుంచి.. నీతో గడిపిన క్షణాల నుంచి ఎంత దూరం పారిపోగలను? తలుపేసుకుంటే నీ తలపాగుతుందా? మదిలోన ఉంటె ప్రాణం ఆగుతుందా?

No comments:

Post a Comment

Loading...