7.23.2016

వాస్తవాన్ని ఊహ కన్నా గొప్పగా మరల్చుకోవాలని...

ఊహలు ఎప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. 
కాని వాస్తవం ఊహ కన్నాఇంకా అద్భుతంగా ఉంటే
ఊహలన్నీ అపోహలేగా.


No comments:

Post a Comment

Loading...